Metaprogrammer:

Metaprogrammer er nøkkelen til den måten som en person bearbeider informasjon på. Metaprogrammer er sterke indre programmer som er med på å avgjøre hva vi skal være oppmerksomme på. Vi generaliserer, forvrenger, sletter og pakker sammen informasjonsbiter fordi informasjonsstrømmen er sp stor og vår bevisste del har bare kapasitet til å behandle en begrenset mengde informasjon samtidig – for øieblikekt. Imidlertid blir all informasjonen lagret i det ubevisste del av vår hjerne, men altså deler av den blir fortrengt etter et spesielt mønster somer innatbeidet, innlært – programmert. Disse programmene er forskjellige i fra menneske til menneske. Disse programmene kalles for metaprogrammer.

—————————————————————————————–

Når man snakker til en gruppe med mennesker kan man lett se forskjellige reaksjoner.

Er det jeg som sier ting forskjellig som gjør at mennesker reagerer forskjellig? eller ligger det noe annet bak?

Man kan fortelle en morsom historie (syns den er morsom selv), noen ler så de griner, mens andre synes ikke noe om den. Hvorfor?

Vi kan gjerne stille oss det spørsmålet, hvorfor reagerer mennesker så forskjelligt på det samme budskapet?

Hvorfor ser en person et glass som halvtomt og en annen som halvfullt?

Her er en nøkkel:

Hvis vi henvender oss til en person i den riktige tone på den riktige måte så kan man utrette alt.

Hvis man møter med en forkjært tone så skjærer det seg totalt.

Det mest inspirerende budskap og den mest insiktsfulle tanke og den mest insiktsfulle kritikk er fullstendig meningsløs dersom det ikke blir forstått både intelektuelt og følelsesmessig av den person som det er rettet på. Begge deler er avvgjørende, ikke kun for personlig innflytelse, men også for mange av de mest omfattede spørsmål som vi er stillet overfor kollektivt.

Hvis du vil bli en mester i overtalelsens kunst og fremdragende til å kommunisere, både ditt professionelle og personlige liv, så skal du vite hvordan du slår an den riktige tonen.

Veien til dette går gjennom METAPROGRAMMER.

Metaprogrammer er nøkkelen til hvordan en person bearbeider informasjonen.

Det er snakk om sterke indre mønstre som er med på å avgjøre hvordan en person danner sine indre representasjoner og dirigerer sin adferd.

Metaprogrammer er indre programmer vi bruker til å avgjøre hva vi skal være oppmerksomme på. Vi forvrenger, sletter og pakker informajsjonen sammen, fordi den vår bevisste hjernedel kun kan klare å være seg bevisst et bestemt lite antall informasjonspakker samtidig.

Vår hjerne bearbeider informasjonen nesten som en computer. Den tar en enorm mengde informasjon og lagrer den i et mønster, som er meningsfullt for akkurat den personen. En computer kan ikke fungere uten den softwaren som gir struktur til utførelsen av bestemte oppgaver. Metaprogrammene har en nesten lik funkjon i hjernen vår.

De forsyner oss med den struktur som styrer oppmerksomheten og det vi tar ut av våre opplevelser, samt den retning som det fører oss i.

De gir oss grunnlaget for om vi bestemmer oss for at noe er interessant og noe annet er kjedelig.

For å kunne kommunisere med en computer må man kjenne til dens software. For å kunne kommunisere effektivt med en person, er man nødt til å forstå hans Metaprogrammer.

Mennesker har adferdsmønster, på samme måte som de har mønstre for hvordan de organiserer deres erfaring med tanke på å frembringe denne adferd. Kun ved å forstå disse mentale mønstre kan man forvente å få sitt budskap igjennom. Enten det dreier seg om å få noen til å kjøpe en bil, kjole, eller til å forstå at du virkelig elsker ham/henne. Selv om situasjonen kan være forskjellig, så finnes der en gjennomgående struktur i den måte mennesker forstår tingene på og deres tenkemåte.

De forskjellige metaprogrammer hovedgrupper beskrives senere.